torsdag 6 juni 2013

Plankning: Matnyttig information för resa i tunnelbanan

(A translation of this post into English (duh!) is available, simply click "Läs mer/Read more" at the bottom of the post if it isn't visible already)

Det här är andra inlägget i en fyrfaldig serie om plankning. Det bygger vidare på föregående inlägg om att generera fejksmsbiljetter, men är användbart även om du plankar utan dem. Informationen riktar sig främst till den som åker tunnelbana (i Stockholm) . Så läs vidare och få självförtroendet för att gå med i den mörka sidan (gud vad fel det låter på svenska) som tusentals andra redan gjort.

Innehåll
 • Undvika kontroll
 • Slipp betala tilläggsavgift vid fast i kontroll
Undvika kontroll
Försök undvika kontrollanter till varje pris!

I teorin får inte kontrollanter fysiskt hålla kvar trafikanter eller omringa dem, det ska bara vara att säga nej tack och gå förbi. Tyvärr är det inte alltid så, undertecknad har själv blivit cirklad efter att ha vägrat, tills polis kommit varpå han tog tilläggsavgiften. Trixade dock enligt metoden som presenteras i sektion två, så behövde inte betala den, up yours SL! Ehum, tillbaka till ämnet.

Uppdatering: Förtydligande - kontrollanter, eller vem som helst egentligen, får gripa en om man inte visar upp biljett på själva fordonet såsom tunnelbanan eftersom det då är på bar gärning. Vid spärrar är det inte på bar gärning och därmed gäller ovanstående.
 • Skaffa ett tomt SL-Access kort (kostar 20kr) som du lugnt tar upp vid razzia vid spärr. De tror att du har giltig biljett och innan de hinner reagera på icke-giltig pipet från hand datorn har du förhoppningsvis redan gått igenom spärren och kan skynda dig därifrån. Titta inte bakåt då det hjälper de kontrollanter som inte såg vem det var som slank igenom att identifiera dig.
 • Sitt alltid i sista vagnen på ett av yttersätena och håll uppsikt vid station för kontrollanter, blåa jackor med "Biljettkontroll" på baksidan. Undvik förarvagnen eftersom:
"Kontrollanternas favoritvagn att kontrollera i tunnelbanan är förarvagnen. Det är den vagn som en plankare lättast kan åka fast i. Kontrollanterna gömmer sig på trapporna när tåget kommer. En plankare kan då omöjligt se dem. När tåget stannar öppnas dörrarna som vanligt, men kontrollanterna står kvar på trappan till dörrarna till tåget stängs. Då kommer de fram till förarvagnen. Föraren öppnar på nytt dörrarna för att slappa in kontrollanterna, och sedan stänger föraren snabbt dörrarna så att plankare inte hinner komma ut."
 • Följ @slbiljett på Twitter för att få varningar om biljettkontroll. Innan resa, kolla om det är kontroll på din slutdestination eller på tåg i närheten av din påstigningsstation.    
  Slipp betala tilläggsavgiften vid fast i kontroll
  Skulle du trots allt inte klara av att undvika kontroll, om du blir omringad, har brottom eller det finns ordningsvakter i närheten (som får hålla fast dig) och känner att det inte finns någon utväg kan du slippa betala tilläggsavgift (TA) med följande metod:
  1. Visa INTE din falska SMS-biljett. Ringer de till centralen/använder smartphone för att kontrollera dess äkthet är du busted, och då har du gjort dig skyldig till ett värre brott än plankning vid namn urkundsförfalskning. Då kan du dessutom åka på polisanmälan. 
  2. Säg att du tyvärr inte har biljett, att du hade bråttom, problem med bankkortet eller dylikt.
  3. Visa under inga omständigheter legitimation, biblitotekskort, bankkort eller något annat. Du har allt hemma, för du har varit och gymmat/simmat eller dylikt.
  4. De kommer vilja ha ett personnummer. Uppge ditt egna PN och skriv lite halvslarvigt korrekta adressuppgifter på TA:n. De kollar upp mot SPAR via sin hand dator om uppgifterna överenstämmer med ditt PN.
  5. Skriv under med en handstil som inte alls liknar din egen.
  6. Vänta tills påminnelselapp/kopia för/på TA:n kommer i brevlådan.
  7. Bestrid TA:n genom att maila ISS (adress och annan info finns på lappen) - säg att du inte åkt den dagen och tiden.
  8. De kommer säga att du "måste" polisanmäla för att de ska kunna undersöka och lägga ner ärendet - gör inte det. Det har du bara att förlora på. Säg bara att du inte tänker göra det och att du står fast i din bestridan.Oskyldig tills bevisad skyldig, inte tvärtom.
  9. De släpper ärendet eftersom bevisbördan ligger på dem och det är omöjligt att bevisa att det faktiskt är du som åkt, och inte någon annan som uppgett dina uppgifter. De kan tjafsa om att ärendet går vidare till SL och att de ska bestämma om de vill ta det till tingsrätten eller ej, vilket de inte kommer. Även vid denna osannolika osannolikhet är det omöjligt för dem att bevisa att det var du som åkte. Kom ihåg, tusentals personer plankar varje dag.  
  Eventuellt kan de vilja ha en kopia av din signatur mailad (så gjorde de för ett par år sedan men verkar ha slutat nu). Den kan du gott maila in. De jämför med boten och ser att den inte stämmer. Boten skrivs av.

  Skratta sedan hela vägen till banken.

  Donera bitcoin till bloggen: se adress på sidebar till höger. 

  Källor
  http://planka.nu/plankning/stockholm/hur-plankar-man/akt-fast/
  https://planka.nu/plankning/stockholm/sls-personal/kontrollanter/ 
  https://www.flashback.org/sp32537027

  Egen erfarenhet:
  antal år åkt: 5+
  antal gånger jag åkt fast: 3
  antal gånger jag faktiskt betalat tilläggsavgift efter att ha använt ovanstående metod då någon annan givetvis använt mitt personnummer: 0

  (Ja jag inser ironin i att länka till en organisation med en socialistisk agenda startad av en bunt syndikalister, men hey - jag tror på koalitionsbyggande. Precis som Ron Paul - Dennis Kucinich)

  Rekommenderad läsning
  http://planka.nu/plankning/stockholm/lasartips/tunnelbana/
  http://planka.nu/plankning/stockholm/hur-plankar-man/

  Resurser 
  Flashbacktråd om att ha åkt fast i kollektivtrafiken och klara sig undan avgift

  Relaterade inlägg
  Plankning: SMS-fejkbiljetter för att åka avgiftsfritt i kollektivtrafiken
  Plankning: Twittervarningar för biljettkontroll
  Plankning: Hantera Twittervarningartervarningar
  Free riding: Useful advice when traveling with the subway
  This is the second post in connection to a fourfold series about freeriding ("plankning" in Swedish), that is using public transport without paying for a ticket. It builds on the previous post (available in English tomorrow) about generating fake SMS-tickets, but is also useful if you are freeriding without them. The information is mainly targeted to he who rides the metro in Stockholm. So read on and I will impart upon thee the confidence to join the dark side, as thousands have already.

  Content
  • Avoiding screening
  • Avoid having to pay the surcharge if having been caught by screeners  
  Avoiding screening
  Do your utmost to avoid screeners at any cost!

  In theory screeners aren't allowed to physically restrain passengers or surround them, one should be able to just say no thank you and walk past them. Unfortunately this is not always the case, undersigned has been circled after not having complied, until the wretched police arrived at which point he accepted the surcharge. Still he didn't have to pay thanks to the scheme presented in section two. Up yours SL! Ehum, back to the subject.
  • Get an empty SL-Access card (cost is 20kr) which you calmly present in case of screening at the turnstiles. They will think that you have a valid ticket and before they have time to react from the not-valid beep from the hand-held computer hopefully you've already passed the turnstil and is able to rush away. Don't look back as it will help the other screeners which didn't see who slendered through, who slendered through (10 points to me for that sentence!)
  • Always use one of the seats in the last carriage, at stations keep an look out for screeners. They have blue jackets with "Biljettkontroll" printed on the back. Avoid the front carriage since:
  "The screeners favorite carriage to screen in the metro is the driver's carriage. That is the carriage in which a freerider most easly can get caught. The screeners hide on the stairs when the subway arrives. Then it is impossible for a freerider to see them. When the subway comes to a stop the doors are opened as usual, but the screeners remain on the stairs until the doors of the subway has been closed. Then they approach the driver's carriage. The driver opens the doors anew to let them in, and then quickly closes the doors so that freeriders can't get out."
  • Follow @slbiljett on Twitter to recieve warnings about ticket screening. Before transport, check if there is any screening going on at your final destination or on subways near your entry platform. 


  Avoid having to pay the surcharge if having been caught by screeners   
  Should you after all not manage to avoid screening, if you get surrounded, if you are in a rush or if there are security guards in the vicinity (which are allowed to grab and hold you) and feel like there is no other escape:
  1. DO NOT show your fake SMS-ticket. Should they call central/use smartphone to verify it's validity you're busted, in which case you have committed a crime worse than freeriding, namely forgery (urkundsförfalskning). If so they could also file a report with the wretched police.  
  2. State Convey that you unfortunately do not have a ticket, since you were in a rush or you had trouble paying for the ticket with your bank card (extra believable if you seem like a foreigner, which if you're reading this, you most likely are. My extraordinary powers of deduction have always served me well! Ahum, digress) or some other good excuse.
  3. Under no circumstances should you show them ID, library card, bank card or other. You have all that stuff at home, because you have been to the gym/swimming or similar.
  4. They will want to have a social security number. If you don't have a Swedish one or say so/your registered address is in another country they will probably let you go without any other fuzz, since they know they can't collect. If they still won't let you go state your real (Swedish) SSN and write down correct address etcetera on the surcharge. They verify with SPAR via hand-held computer if the information is in alignment with your SSN.
  5. Sign with handwriting that doesn't at all resemble your own.
  6. Wait until a reminder/copy for/of the surcharge arrives in mail box (not email, physical letter)
  7. Contest ("bestrid") the surcharge by e-mailing ISS (address present on the back of the note) - write that you haven't been travelling that day and at that time. Here's a sample mail you can use:
   Subject: bestridan
   Message:
   Härmed bestrider jag tilläggsavgift med kontrollrapport nr (insert the number to the right of "kontrollraport nr"). Jag har inte åkt utan biljett den dagen och tiden.
   Please respond in English.
   /Your name
   Which translates to:
   "Subject: contestation
   Message:
   I hereby contest the surcharge with control report nr (insert number). I have not been traveling without a ticket that day and at that time."
  8. They will respond saying that you "must" file a report with the wretched police for them to dismiss the case - don't. You have only to loose from that. Simply tell them that you aren't going to and that you still contest. Innocent until proven guilty, not the other way around.
  9. They will dismiss the case since the burden of proof is on them, and it's impossible for them to prove that it's in fact you that have ridden the subway and not someone else using your SSN (which in Sweden are publicly available and very easy indeed to look up) and other info. They might quarrel a bit about forwarding the case to SL which in turn will decide whether or not they want to take the case to the courts (tingsrätten), they won't. Remember, thousands of people freeride everyday. 
    Possibly they might want to have a copy of your signature e-mailed (this was procedure a couple of years ago but seems need longer to be the case). You can go ahead and give them this. They will compare it with the surcharge and discover that they are not matching. The surcharge is written off.

    Promptly go ahead and laugh all the way to the bank.

    Sources (Swedish)
    http://planka.nu/plankning/stockholm/hur-plankar-man/akt-fast/
    https://planka.nu/plankning/stockholm/sls-personal/kontrollanter/
    https://www.flashback.org/sp32537027

    Own experience: 
    Years travelled: 5 +
    Ammount of times caught: 3
    Ammount of times payed after having used the above method since someone else obviously must have been using my SSN: 0

    (Yes, I do realize the irony in linking to an organization with a socialistic agenda created by a bunch of syndicalists, buyt hey - I believe in building coalitions. Just like Ron Paul - Dennis Kucinich)  

    Recommended reading (Swedish)
    http://planka.nu/plankning/stockholm/lasartips/tunnelbana/
    http://planka.nu/plankning/stockholm/hur-plankar-man/

    Resources
    Flashback-thread about having been caught freeriding in public transport and avoiding paying

    Related posts
    Free riding: Fake SMS-tickets for using public transport without paying
    Free riding: Twitter warnings about screening
    Free riding: Managing Twitter warnings

    3 kommentarer:

    1. Lånade lite information till min nystartade blogg: http://kolsvart.blogspot.se

     SvaraRadera
    2. any tips for the system in Gothenburg? thanks

     SvaraRadera
     Svar
     1. If you're a foreigner you're pretty much in the clear. I read about they taking you to embassy if you won't ID you, but I deem that risk low and if they do threaten with that/grab, you can always show the ID and then don't pay the fine, which they should send to your home adress.

      Radera