lördag 8 juni 2013

Plankning: Twittervarningar för biljettkontroll

(A translated version of this post into English (duh!) is available, simply click "Läs mer/Read more" at the bottom of the post if it isn't visible already)

Tredje inlägget i serien om plankning. Läs del 1 om fejksmsbiljetter här och del 2 om matnyttig info för plankaren här.

I den här "artikeln" får du en guide för hur du konfigurerar Twitter på Android för att få twittervarningar för biljettkontroll främst till plankare i Stockholm. Bor du i annan stad kan du i vissa twitterappar skapa filter på nyckelord, tex  #biljettkontroll #gbg, som du kan kolla innan/under resa. Se biljettkontroll.se för mer inspiration.

Har du inte nätåtkomst i din mobil kan du få notiser via SMS. Se här (måste vara inloggad för att länken ska fungera)

För varning via SMS i Göteborg finns också planka.nu:s tjänst

Usern @slbiljett retweetar automatiskt alla varningar som skrivs på Twitter angående razzia/biljettkontroll, filtrerat så att endast de tweets som handlar om Stockholmstrafiken kommer med. Till exempel, varje gång någon skriver "#biljettkontroll Gullmarsplan södergående spärrar!" (eller ett tweet som innehåller @slbiljett) kommer det med på dennes kanal. Om någon skriver "Kontrollanter på 60 bussen riktning järntorget vid överåsvallen. #biljettkontroll #gbg" tas det inte med. Därför är det fördelaktigt att följa denna user för att snabbt kunna kolla innan man åker. Även att bli varnad när man väl påbörjat sin resa är tacksamt. Såhär gör du:

Edit 07-2015: Edit 07-2015: Notifications Off med hjälp utav Tasker är en enklare approach. Möjliggör även användandet av senaste versionen av Twitter.

Upddatering: I nyare versioner av Twitter har synk och notifikationer separerats; stänger man av synk får man fortfarande notiser. Använd därför version 3.7.1, det var den senaste jag kunde hitta där detta beteende inte ändrats. Finns ett par versioner mellan den och 4.0 som jag inte kunnat testa, som den dedikerade kan försöka få tag på och testa. Nedanstående instruktioner för att konfigurera är baserade på 4.1.2, men bore vara snarlika för 3.7.  

(Om du redan använder Twitters officiella app se rubriken längre ner innan du går vidare.)
 1. Installera Twitter från google play store.  Stäng av generell autouppdatering i google play, om du har den aktiverad:  Öppna google play> inställningar> bocka ur autouppdatera appar. Har du redan nyare version av Twitter, avinstallera. Ladda ned och installera version 3.7.1 härifrån eller här. Google play> mina appar> Twitte> boka ur Tillåt automatisk uppdatering. Återaktivera sedan generell autouppdatering.
 2. Öppna och logga in eller registrera konto. Du behöver även ha ett google-konto kopplat till mobilen för att få push notiser.
 3. Sök på @slbiljett. Gå in på dennes kanal och tryck på "följ".
 4. Tryck nu på porträttikonen och välj "aktivera notiser". 
 5. Tryck på "profil" uppe i vänstra hörnet > lilla mekaniska kugghjulet > inställningar> kryssa i ljudeffekter
 6.  Klicka på ditt kontos namn längst upp under rubriken "konton" > synkronisera data > synkroniseringsintervall 4 timmar (har inget med push notiser att göra, frekventa intervaller drar mer batteri) > ställ in det du vill på notisindikationer, vibrera är bra ibland,  ringsignal om du vill ha annan än twitters standard > notiser> var säker på att Retweets är checkad >
 7. "Tweets" längst upp> var säker på att huvudswitchen är checkad samt boxen för @slbiljett. 
 8.  Se till att master sync/global sync är aktiverad. Tillvägagångssättet kan skilja sig åt beroende på vilken telefon och androidversion du har, du är ute efter en ikon med två pilar som bildar en cirkel. Kolla powerwidget (se bild) på hemskärmen eller expandera statusraden (tryck på raden längst upp där batteri, kl mm visas och dra fingret nedåt. Håll och dra till höger på raden för att upptäcka alla alternativ).
 9. Gå till systeminställningar > kolla under rubriken konton eller liknande. Där bör Twitter finnas med och boxen ska vara tickad
 10. Klart.
Varje gång du ska åka öppna Twitter och kolla om det är kontroll på din slutdestination eller på tåg i närheten. För säkerhets skull kan du också söka på #biljettkontroll, ifall @slbiljett-botten skulle ha tekniska problem.

Om du skulle råka ut för en biljettkontroll eller se kontrollanter i kollektivtrafiken är det bra att få ut varningar till dina medplankare. Bra information att ha med i din tweet är:
 • Hållplats
 • Tid
 • Vilken riktning kontrollanterna åkte
 • Om det är en storkontroll/razzia eller om kontrollen utförs av civila kontrollanter (s k civilkontroll)
 • Om det står ordningsvakter/poliser vid spärrarna
 • Vid vilka spärrar på stationen som kontroll sker. Ex "södergående tåg" eller "uppgång Rådmansgatan"
 • Ett foto kan vara bra
Inkludera även @slbiljett och #biljettkontroll, så gör du det enkelt för botten att hitta din tweet och retweeta den.

  Problem
  Hittar inte master sync/global synk! 
  • Systeminställningar > Display > Meddelandepanel > dra Synka från Tillgängliga knappar till Meddelandepanel.
  Vid fortsatt problem installera power widget lite från play store
  • Gå sedan till hemskärmen > lägg till widget (tryck och håll på ledigt utrymme på hemskärmen) > välj power widget lite > välj 1x1 > välj auto sync under position 1 > scrolla ned och tryck på save. Widgeten skapas och ska ha en grön rad, om inte är global sync avaktiverad. Aktivera den då genon att knacka på widgeten.
  Resurser:
  https://support.twitter.com/articles/20169333
  http://support.google.com/android/?hl=en

  Använder redan Twitters app
  I guiden kommer vi slå på notiser för @slbiljett, som kan bli 30+ per dag. Då det tar alldeles för lång tid att dagligen inför varje resa hålla på att växla notisinställning för enskilda users kommer vi i nästa inlägg istället undvika dessa genom att stänga av och på twittersynk helt med hjälp utav Tasker och Synker. För dig kan detta av uppenbara skäl vara ett problem.

  Antingen stannar du efter steg 3 dvs du nöjer dig med att bara följa @slbiljett för att kunna kolla innan resa och går miste om varningar under resans gång alternativt slår av/på notiser från @slbiljett (tradig process då den försvinner från listan och måste sökas upp igen inför nästa gång). Eller så installerar du en annan twitterklient och använder ditt huvudkonto i den och gör ett nytt i guiden ovan som exklusivt används för att följa @slbiljett. Tweetings for Twitter är för nuvarande den enda twitterklienten, förutom officiella, som har push notiser. För att pushfunktionen ska fungera måste appen köpas. De andra twitterklienterna förlitar sig på synkronisering var X minut. Detta dra mer på batteriet och ger uppenbarligen inte omedelbara notiser.

  Ett alternativ för att slippa köpa Tweetings är att försöka installera två instanser av officiella Twitterappen, men det involverar jobb och viss programmeringskunskap. Den som orkar (vem?) kan börja här.

  Edit: Ett till alternativ skulle kunna vara Notify my Android för att övervaka @slbiljetts RSS-feed. NMA har ett plugin till Tasker också så du borde kunna automatisera det. Annars har NMA en inbyggd sov-funktion. Hitta en given users RSS-feed genom att lägga till @user i slutet av den här strängen: 
  http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.rss?screen_name=
  Edit 2: Tweetymail.com + mail alert, men det kommer inte vara instant. Twoti.net är ett annat, men uppdateringsfrekvensen är endast var 10-15min.

  Bestämd dig för hur du vill göra och gå tillbaka till guiden.

  Relaterade inlägg
  Plankning: SMS-fejkbiljetter för att åka avgiftsfritt i kollektivtrafiken
  Plankning: Matnyttig information för resa i tunnelbanan
  Plankning: Hantera Twittervarningar
  SEO: planka i Stockholm, planka SL, planka Storstockholms Länstrafik, planka i Göteborg, Varning för biljettkontroll #biljettkontroll, #slbiljett, @slbiljett, twitter biljettkontroll, planka med twitter, undvik biljettkontroll, mobila varningar biljettkontroll, smartphonevarningar för biljettkontroll, notis vid biljettkontroll  
  Free riding: Twitter warnings about screening
  Third post in the series about free riding. Read part 1 about fake SMS-tickets here and part 2 containing useful advice for the free rider here.

  In this "article" you receive a guide on how to configure Twitter for Android to be alerted about screeners, mainly for free riders in Stockholm. If you live in another city some Twitter apps are able to save filtered searches based on keywords, for example #biljettkontroll #gbg, which you can check before/during travel. See biljettkontroll.se for inspiration.  

  If you don't have internet access in your phone you can receive notifications through SMS. Se here (must be logged in for link to work)

  For alerts through SMS in Gothenburg there's also planka.nu's servie

  The user @slbiljett is a twitter robot which scans all alerts on Twitter regarding raids/screening, filtered in way so that only those relevant to the Stockholm area (SL) triggers an automatic retweet. For example, each time someone tweets "#biljettkontroll Gullmarsplan södergående spärrar!" (or a tweet containing @slbiljett) it will show up on its channel. The tweet "Kontrollanter på 60 bussen riktning järntorget vid överåsvallen. #biljettkontroll #gbg" will not be RT:ed. So it's beneficial to follow it to quickly being able to do some recon before traveling. Having alerts delivered in real time is also very nice. Here's how to set it up:

  (If you're already using Twitter's official app read the headline below before continuing)

  Update: In newer versions of Twitter sync and notifications have been separated; disabled sync will still give you notifications. Therefore we will use version 3.7.1, which was the latest one I could find where this behaviour has not been changed. There are a couple of versions in between 4.0 which I have not been able to test, you can try finding them and test yourself. Below instructions for configuring are based on 4.1.2, but should be similar for 3.7.

  1. Install Twitter from google play store. Disable global auto update in google play, if you ahve it enabled: Open google play> settings > uncheck auto update apps. If you already have a newer version of Tittwer, uninstall it. Download and install 3.7.1 from here or here. Google play > my apps> Twitter > uncheck allow automatic update.  Then re-enable global auto update.
  2. Open it and log in or register an account. You'll also need a google account linked to your phone in order to receive push notifications.
  3. Search for @slbiljett. Enter its channel and tap "follow".
  4. Tap the portrait icon > activate notifications . 
  5. Tap "Profile" in the upper left corner > mechanical wheel > settings > check Sound effects
  6. Tap your account's name under "accounts" title > synchronize data > sync interval 4 hours (does not have anything to do with push notifications, frequent intervals consume more battery) > choose what you want on notifications > notifications > make sure Retweets is checked >
  7. "Tweets" at the top > make sure the master switch is checked as well as the box for @slbiljett
  8. Make sure that master sync/global sync is activated. The method is different depending on phone and android version, you're looking for an icon with two arrows forming a circle. Check the powerwidget (see picture) on home screen or expand staus bar (hold the bar at the top of your phone, the one where battery, time etc is displayed and swipe downwards. Swipe to the right in order to discover all options)
  9. Go to system settings > check under title accounts or similar. Twitter should be present and needs to be checked.
  10. Done.
  Now, every time you are going go travel launch Twitter and check if there are any reports about screening on your final destination or subways/trains nearby your entry station. Just in case you can make a search on #biljettkontroll and @sllbiljett, should the robot not be functioning correctly. 

  Should you encounter a screening or se screeners in the public transport system it's useful to warn your fellow free riders. Proper info to include in your tweet is:  
  • Station
  • Time
  • Which direction the screeners traveled towards
  • If it's a large raid/screening or if it's performed by undercover screeners
  • If there are security guards/police at the turnstiles 
  • At which turnstiles the screening is taking place. Example: "south entrance" or "exit Rådmansgatan"
  • A photo could be useful.
  Also include @slbiljett and #biljettkontroll, to make it easy for the robot to detect the tweet and others that might just be manually searching Twitter.
   
  Problems
  Can't find master sync/global sync! 
  • System settings > Display > Notification panel > drag Sync from available buttons to Notifiaction panel.
  If you still can't find it install power widget lite from play store
  • Then go to home screen > add widget (hold on empty area on home screen) > power widget lite > 1x1. Choose auto sync under position 1 > scroll down > save. If the widget have a green line master sync is enabled. If no tap the widget
  Resources:
  https://support.twitter.com/articles/20169333
  http://support.google.com/android/?hl=en

  Already using Twitter's app 
  In the guide we are going to enable notifications from @slbijlett, which can stack to more than 30 per day. Since it takes far too much time and effort to toggle notifications before/after every free riding session we will in the next post avoid notificatoins by toggling twitter sync all together with the help of Tasker and Synker. Obviously this can pose a problem to you.

  You either stop after step 3, that is only follow @slbiljett in order to being able to recon pre free riding and forfeit the ability to receive warnings during travel alternatively toggling notifications from @slbiljett pre/post travel (tedious process). Or you install another twitter app for your main account and create a new account exclusively used to follow @slbiljett. Tweetings for Twitter is currently the only app, except the official one, which have push notifications. In order for this function to work the app has to be bought. Every other twitter app relies on polling every X min. This impacts battery more and obviously does not give instant notifications.  
  An alternative to avoid having to buy Tweetings is trying to install two instances of the official Twitter app, it involves some work and certain knowledge of programming. He who was the energy (who?) can start here

  Edit: Another option could be Notify my Android monitoring the RSS-feed of @slbiljett. NMA has a plugin to Tasker so you should be able to automate it. Otherwise NMA has a built in sleep function. Just throwing it out out there. Get any users RSS feed by adding @user at the end of this string:
  http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.rss?screen_name=
  Edit2: Tweetymail.com + mail alert, are other options, but won't be instant. Twoti.net another one, but update interval is only every 10-15 min.

  Anyhooo, decide what option you're going for and then return to the guide.

  Related posts
  Free riding: Fake SMS-tickets for using public transport without paying
  Free riding: Useful advice when traveling with the subway
  Free riding: Managing Twitter warnings
  SEO: freeriding in Stockholm, freeriding SL, freeriding Stockholm Public Transport, freeriding in Gothenburg, #biljettkontroll, #slbiljett, @slbiljett, twitter freeriding, avoid screeners SL, mobile notifications screening SL

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar