onsdag 3 februari 2016

Etatism i kurslitteratur

Nedan följer ett par etatismkollektivismsocialismguldklimpar från Folkhälsokunskap av Gunilla Bjärås och Lena Kanström, kurslitteratur i Friskvård och hälsa. 
Då kommer vi också in på mödravårdscentraler och ungdomsmottagningar som båda är viktiga hörnstenar i ett friskare samhälle – även sexualkunskapen i skolan är viktig här

Pffft.
Likaså arbetar vi länge – åtta timmar om dagen – och man kanske också känner stress över att hinna med att hämta barnen på dagis, att ha en något kortare arbetsdag hade kunnat underlätta oerhört för vissa

Det är inte tydligt men författaren hintar förmodligen åt att det ska uppnås genom lagstiftning.

Och så kommer en definition
befolkning 
alla invånare i ett område

Och vad är "ett"? Jo, en stat, dvs en godtyckligt dragen linje som upprätthålls med våld. Varför är det så himla intressant att studera människorna på just det området?
Provinsialläkarna uppmanades att "uppmärksamma den allmänna hälsovården, att utöva kontroll över mat och dryck och tillsyn över barnens fysiska fostran".

… nanny state
Att arbeta för att förbättra människors hälsa är inget nytt. Redan 1851 hölls i Paris en internationell hälsovårdskonferens. Representanter från många länder bestämde sig för att gemensamt förbättra människors hälsa. Man bildade ett internationellt kontor för hälsovård som fick i uppgift att ge råd i hälsovårdsfrågor till de länder som valde att vara medlemmar.

Med pengar som blivit utpressade från folket, vars hälsa de sedan vill förbättra… Men kul för dem att de får ägna sig åt sitt högre syfte att förbättra världen - med andras pengar.

Jag vill kartlägga hälsovanorna hos byråkraterna som jobbar med dessa hälsofrågor. Varför inte? De har ju kartlagt ”folket”? Låt oss se hur bra förebilder de själva är.
Under 1970-talet arbetade WHO mer och mer för mänskliga rättigheter, jämlikhet och kvinnors frihet. En viktig händelse var en konferens i Alma-Ata i Sovjetunionen. På konferensen tog man upp att hälsosituationen var oacceptabel hos miljontals människor och att nya arbetssätt behövdes för att minska klyftan mellan sjuka och friska människor.

SURPRISE!! EMBEDDED SOCIALISM!!!
Hälsofrämjande skola (Health Promoting School) är en skola där huvudmålet är:Att erbjuda alla ungdomar lika förutsättningar för fysisk, psykisk och social hälsa med hänsyn till flickors och pojkars olika behov.

Socialism. Eloge dock att det görs skillnad på pojke och flicka.  

Definition
social hälsa 
att ha goda nätverk och jämlika förhållanden

Socialism...

Definition
egenmakt 
medborgarna själva får inflytande på hälsofrågor

får? FÅR?! Dessutom låter "egenmakt" inte kompatibelt med en situation där man fått något.
Nedskärningar av skolidrotten under de senaste åren kommer att ge stora problem för den utsatta generationen

Jasså det vet du? Tvärtom, utan den negativa betingningen till motion som idrottslektioner utgör kommer fler syssla med det. 
Många har ansett att motion och idrott är frivilliga organisationers ansvarsområde. Dessa organisationer kan förstås stimulera och stödja aktiviteter som engagerar de grupper som idag har flest fysiskt aktiva. Men ansvaret bör delas av flera. Den kommunala fritidssektorn och skolan har viktiga uppgifter. Att man minskat timmarna för skolidrotten kommer förmodligen att skapa mer ohälsa i befolkningen.

MEN GUUUUUUUUUUUUUUUD.
Vissa invandrarkvinnor kan/vill till exempel inte visa sig i baddräkt samtidigt som män finns i badhallen, därför kan det behövas olika simtider för män och kvinnor i invandrartäta områden.

Bara.....ingen kommentar.

Definition
subventionera 
ge ekonomiskt stöd till

Mer korrekt: att ta från någon utan deras tillstånd och ge till någon annan.
Under senare delen av 1900-talet har förändringar skett snabbt dels genom att svenskar har börjat resa mycket, dels tack vare invandringen.

”Tack vare?” VI HAR EN NEUTRAL SKOLA I SVERIGE.

Definition
import 
när ett land köper in varor från ett annat land

Mer korrekt: Alla varor som passerar en imaginär gräns, som upprätthåls med våld av en grupp människor. Ett land finns inte, ett land kan inte agera, ett land kan inte köpa varor. 
Men även inom denna definitions ramverk blir en följd att om Företag A, som råkar ligga inom Sveriges gränser, köper från Företaget B, som råkar ligga inom Danmarks gränser, och det transporteras till Sverige, då har alltså Sverige köpt något av Danmark?
Sexualiteten är en del av samlevnaden mellan människor, och en människas sexualvanor är hennes eller hans privatsak. Men människors sexuella beteende är också en angelägenhet för samhället.

BACKA långt....Dessutom motsägning.
Levnadsvillkoren är till stor del kopplade till organisationer i samhället och de beslut som fattas av kommun, landsting, riksdag och regering.

Ja, till hur pass stor grad de lägger sig i och förstör. Bryt benet och ge oss sedan krykor! Rädda oss o visa överherrar!
Det finns skillnader i mäns och kvinnors arbetsvillkor. Kvinnor upplever att de har sämre arbetsvillkor än män.

...upplever? Och det tas med i en kurslitteraturbok?
Kvinnorna har också ofta en lägre ställning på arbetsmarknaden med färre möjligheter att påverka sin arbetssituation, vilket i sin tur kan ge negativ stress. Kvinnorna är oftast de som har huvudansvaret för familjen och det kan också öka stressen. Den negativa stressen är en av riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdomar.

Kvinnor jobbar i större utsträckning inom statliga verksamheter.

Numera är det något fler flickor än pojkar som fortsätter på de högre högskole- och
universitetsutbildningarna.

Femnistvinklat. Hade det varit fler pojkar hade författarna bara skrivit ”numera är det fler”.
Ofta tar det lång tid från det att man upptäckt ett samband mellan en levnadsvana och en eller flera sjukdomar, till dess att man vidtar aktiva åtgärder. Till exempel började man redan på 1950-talet se samband mellan användandet av tobak och vissa sjukdomar. Men inte förrän 1964 avsatte man för första gången statliga pengar för information om att tobaken innebar hälsorisker.

Endast statens arbete mot rökning är värt att nämnas. Det kan inte ha funnits andra initiativ? Jag vet att staten brukar kallas "the man", men kom igen. 
Övervikt och fetma är vanligare i socialekonomiskt svaga grupper och bland invandrare. Överviktiga kvinnor har ofta ett sämre socialt nätverk än normalviktiga.

Ja alltså vi människor är som företag. Det yttre tillhör en del av marknadsföringen. Har du en dålig marknadsföring lockar du till dig färre köpare, vänner i det här fallet.

Det finns även mer drastiska åtgärder för kraftigt överviktiga. Operation för att minska magsäcken är ett sådant alternativ. Operationer är inte riskfria och kan leda till andra komplikationer efter ingreppet.

Ingen ågtärd är riskfr!i Allt kan leda till komplikationer! Författaren tar ställning mellan de olika åtgärderna genom denna formulering.
Att vara sexuellt aktiv med någon man älskar är hälsosamt, både fysiskt och psykiskt. Däremot finns det också en problematik kopplat till sexualvanor – särskilt för yngre människor – därför finns ungdomsmottagningar som kan stötta och undervisa.

Och med en man inte älskar? Vad för problematik?
Många sjukdomar som hiv/aids, klamydia, gonorré samt syfilis är exempel på sexuellt överförda sjukdomar. Kondom skyddar inte bara mot sjukdomar utan också mot oönskade graviditeter – idag görs allt för många aborter av särskilt unga kvinnor. 

Value judgement.
Hälsan kan påverkas genom en bostadspolitik som arbetar mot segregation och gör det lättare för människor att påverka hur och var de bor.

Socialismetatism. Har författarna apat efter Jämlikhetsanden?
Målen ska vara vägledande för framtidens folkhälsopolitik i Sverige. Målen ska också fungera som utgångspunkt för ett offensivt och multisektoriellt folkhälsoarbete på alla nivåer. Med multisektoriellt menas att många olika sektorer i samhället ska samverka, såsom kommunala verksamheter, polis, kyrkliga församlingar, idrottsföreningar, studieförbund, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, bostadsbolag, enskilda företag, transportbolag med flera.

Men herregud.... megalomaniska kontrollfreaks.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar